تبلیغات
زندگی - احادیث

چگونه بهتر زندگی کنیم؟


یکی ازدو کار

پیامبر اکرم (ص)می فرماید:خدای بیامرزدکسی راکه سخن نیکو گویدوبهره برد

یا ازسخن بدسکوت کندتاسالم بماند.