تبلیغات
زندگی - تصاویر

چگونه بهتر زندگی کنیم؟


ایا میتونید نقاط سیاه رو بشمارید؟


 

 
ایا این خطوط موازی اند؟


5 ثانیه به این شکل خیره بشین. اگر دیوانهنشدین میبینین که کمانها به تدریج از بین میرن و دوباره به عنوان قطعه ایاز یک کمان دیگه شکل می گیرن